Program rada UTVSI za 2022. godinu

1.1. Svetski dan vode – 22. mart 2022: Podzemne vode – prigodna poruka na sajtu i u časopisu ViST
1.2. Vodovodni i kanalizacioni sistemi – Dvadesetprva regionalna konferencija,
Jahorina, 16-18. maj 2022.
1.3. Otpadne vode, komunalni čvrsti otpad i opasan otpad – Pedesetprva konferencija
Subotica, 14-16. jun 2022.
1.4 Sajam i Forum voda – Trinaesti međunarodni naučno – stručni skup
Beograd – Belexpo centar, 16-18. novembar 2022.
1.5. Аquafest / Skupština – 62 godina UTVSI
Vreme i mesto: decembar, Beograd
1.6. SEEAM – GIZ nastavak aktivnosti na jačanju kapaciteta JKP i JLS, (predviđeno učešće
14 preduzeća, projekat traje do 30. aprila 2022.)
1.7. Vodovodi u Srbiji – redovne godišnje aktivnosti na izradi izveštaja za MGSI ,,Stanje sektora voda i pokazatelji uspešnosti preduzeća koja se bave snabdevanjem vodom i kanalisanjem naselja u 2021. godini“
1.8. DVGW – UTVSI tehnička pravila – Saradnja na izradi tehničkih pravila – snabdevanje
vodom za piće.
,,Upravljanje, rad i održavanje vodovodnih sistema“, namenjeno JKP ViK
,,Energetska efikasnost“, namenjeno JKP ViK
1.9. DWA – UTVSI tehnička pravila – Saradnja na izradi tehničkih pravila – prikupljanje,
odvodjenje i prečišćavanje otpadnih voda
,,Rad i održavanje kanalizacionih sistema“, namenjeno JKP ViK
1.10. Izdavačka delatnost – Časopis Voda i sanitarna tehnika, zbornici sa savetovanja, tehnička pravila DVGW i DWA.
1.11. D-LeaP / IAWD – nastavak saradnje u okviru Dunavskog programa za vode
Obuke WSP, centar UTVSI je već formiran, mogući novi programi
1.12. RCDN – SECO/GIZ moguće aktivnosti u okviru Mreže za razvoj kapaciteta za usluge snabdevanja vodom i prikupljanja i prečišćavanja otpadnih voda u jugoistočnoj Evropi