1.1. Svetski dan vode – 22. mart 2020 – moto: “Voda i klimatske promene”

1.2. Međun arodna konferencija „Otpadne vode, komunalni čvrsti otpad i opasan otpad“

Vreme i mesto: 30. mart – 2. april 2020, Zlatibor.

1.3. Međunarodna konferencija „Vodovodni i kanalizacioni sistemi“

Vreme i mesto: 26-28. maj 2020, Jahorina (Pale)

1.4. XII međunarodni naučno stručni skup Sajam i Forum voda (IWA AM specijalistička konferencija, YWP)

Vreme i mesto: 18-20 novembar 2020, Beograd

1.5. Centralna manifestacija 60 godina Udruženja

Vreme i mesto: decembar 2020, Beograd

1.6. SEEAM – GIZ nastavak aktivnosti na jačanju kapaciteta JKP i JLS

1.7. RCDN – SECO/GIZ nastavak aktivnosti u okviru Mreže za razvoj kapaciteta za usluge snabdevanja vodom i prikupljanja i prečišćavanja otpadnih voda u jugoistočnoj Evropi:

Stručno usavršavanje, formiranje modula, priprema obrazovnog materijala, selekcija polaznika, organizacija i sprovođenje obuka i drugih vidova stručnog usavršavanja, jačanje organizacionih kapaciteta utvsi, standardizovanje procedura za upravljanje, baze članova i klijenata, komunikacija, procene potreba itd.

1.8. D-Leap / IAWD – nastavak saradnje u okviru DWP

Moguće obuke za WSP, centar UTVSI je već formiran, mogući novi programi

1.9. DVGW – UTVSI tehnička pravila – do sada izdato 38, u pripremi 7 novih.

Nastavak rada na pravilima i uvođenju TSM (Upravljanja tehničkom bezbednošću u vodovodima)

1.10. DWA – UTVSI tehnička pravila – do sada izdato 4, nastavak i jačanje saradnje

1.11. MGSI / WB – nastavak rada na prikupljanu, obradi podataka i izveštavanju o Vodovodima u Srbiji (Pokazatelji uspešnosti preduzeća koja se bave snabdevanje vodom i kanalisanjem naselja)

1.12. Izdavačka delatnost – časopis Voda i sanitarna tehnika 6 brojeva + 1 vanredni, zbornici sa savetovanja, brošura 60 god. UTVSI, tehnička pravila DVGW i DWA.