„Upravljanje kvalitetom vodom za piće od sliva do potrošača” Svetska zdravstvena organizacija (SZO) je postavila okvir za bezbednost vode za piće koji sadrži pet ključnih elemenata: Ciljevi zasnovani na zdravlju, Planovi za bezbednost vode (PBV), Procena sistema, Operativni monitoring, Planovi upravljanja: Dokumentacija i komunikacija, i Nezavisan nadzor

PBV je referentni vodič koji obezbeđenje bezbedne vode za piće zasniva na riziku. PBV je najefikasniji način za konzistentno obezbeđivanje bezbednosti snabdevanja vodom za piće kroz upotrebu sveobuhvatnog pristupa procene i upravljanja rizikom, koji obuhvata sve korake u snabdevanju vodom, od sliva do potrošača, odnosno razmatra sve komponente sistema. Pristup PBV je razvijen da organizuje i sistematizuje dugu istoriju prakse upravljanja koja se primenjuje na vodu za piće i da obezbedi primenjivost ovih praksi na upravljanje kvalitetom vode za piće (eksplicitno, a implicitno čitavim sistemom). PBV se oslanja na više principa i koncepata iz drugih pristupa upravljanja rizikom, posebno na pristup višestukih-barijera i kritičnih kontrolnih tačaka. Razvoj PBV treba da bude vođen zdravljem, u skladu sa ciljevima, i nadziran kroz nezavisan nadzor.

Upravljanje bezbednošću vode za piće kroz PBV zahteva sistemsku procenu, kroz tri koraka:

prvi korak je procena razmatranog sistema, da bi se utvrdile potencijalne opasnosti koje mogu uticati na sistem i identifikovale kontrolne mere potrebne za smanjenje opasnosti,

drugi korak je operativni monitoring, da bi se obezbedilo da barijere u sistemu funkcionišu efikasno,

treći korak je plan za upravljanje, za opis akcija koje treba da se preduzmu pod normalnim i incidentnim uslovima.

Planovi treba da se bave svim aspektima snabdevanja vodom za piće i da se fokusiraju na kontroli zahvatanja, tretmana i isporuci vode za piće. Efikasno upravljanje rizikom zahteva identifikaciju potencijalnih opasnosti, njihovih izvora i potencijalnih opasnih događaja i procenu stepena pojedinih rizika. U ovom kontekstu:

opasnost je biološki, hemijski, fizički ili radiološki agens koji ima potencijal da izazove štetu,

opasan događaj je događaj ili situacija koja može dovesti do prisustva opasnosti (šta se može dogoditi i kako),

rizik je verovatnoća da identifikovana opasnosti uzrokuje štetu na izloženim populacijama u specifičnom roku , uključujući i veličinu te štete i/ili posledice.

Ugroženi kvalitet vode, posebno kod vodovoda u Srbiji koji se snabdevaju iz površinskih akumulacija koje ’cvetaju’, zahteva sistemski pristup i razvoj PBV.

UTVSI razvija koncept Planova za bezbednost vode koji se oslanjaju na Upravljanje tehničkom bezbednošću (TSM DVGW).

UTVSI daje podršku vodovodima za izgradnju ili jačanje kapaciteta iz oblasti izrade Planova za bezbednost vode.

Pročitajte još:

Upravljanje tehničkom bezbednošću DVGW