Uspešno održana konferencija ,,Otpadne vode, komunalni čvrsti otpad i opasan otpad

u Subotici, hotel “Patria”

U organizaciji Udruženja za tehnologiju vode i sanitarno inženjerstvo i u saradnji sa Udruženjem vodovoda i kanalizacije Srbije, Institutom za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, Privrednom komorom Srbije uspešno je održana 51. konferencija „Otpadne vode, komunalni čvrsti otpad i opasan otpad“ u Subotici, hotel “Patria”, od 14-16. juna 2022. godine. Konferencija je održana uz podršku Ministarstva zaštite životne sredine, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

Na konferenciji je učestvovalo 130  stručnjaka iz Srbije, Crne Gore i R. Srpske, kao i 13 kompanija iz Srbije, Hrvatske, Italije koji su predstavili opremu i tehnologije koje su primenili u praksi.

Po tradiciji, poslednjeg dana konferencije, organizovana je poseta uređaju za prečišćavanje otpadnih voda grada Subotica, nesanitarnoj deponiji “Aleksandrovačka bara” i regionalnoj sanitarnoj deponiji Bikovo.

Štampan je zbornik radova sa konferencije kroz koje su autori predstavili svoja naučna dostignuća, trendove, mogućnosti, najbolju praksu ali i probleme i izazove održivog upravljanja otpadnim vodama i otpadom čineći ovu publikaciju posebno značajnom. Održano je više predavanja po pozivu a pojedini autori su svoje radove predstavili u okviru poster sekcije. Prezentovani su radovi sa rezultatima istraživanja proisteklim iz naučnih projekata koji se finansiraju iz programa Fonda za nauku i Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. Takođe, promovisana su dva projekta od značaja na nacionalnom nivou koji su u fazi realizacije, „EU podrška reformama u sektoru voda“ i „Čista Srbija“.

Na održanoj konferenciji naglašena je potreba za budućim ulaganjem na nacionalnom nivou u programe treninga, obrazovanja i opremu u oblasti analize nekonvencionalnih zagađujućih materija u otpadnim vodama obzirom da je za navedeno potreban duži vremenski period.

Na osnovu problema u radu postojećih postrojenja za prečišćavanje gradskih otpadnih voda ukazano je na značaj podizanja svesti i unapređenja razumevanja problema dospevanja proizvoda koji se koriste u domaćinstvima u svakodnevnom životu u otpadnu vodu.

Ukazano je na potrebu korišćenja validnih ulaznih podataka za projektovanje uređaja za prečišćavanje otpadnih voda koji će biti finansirani u narednom periodu. Ovo je od posebnog značaja imajući u vidu promene obrasca padavina na teritoriji naše zemlje u protekloj deceniji, različite asimilativne kapacitete recipijenata otpadnih voda, nedostatak registra korisnika kanalizacionog sistema u većini opština.

Cirkularna ekonomija, kao novi model, prepoznata je kao tema u izlaganjima i u oblasti upravljanja otpadom, kontaminiranim sedimentom i otpadnim vodama. Ova tema zaslužuje posebnu pažnju i povezana je sa novim poslovnim modelima i budućim radnim mestima. Pored toga, ukazano je na rezultate naučnih istraživanja koja se sprovode u cilju korisne upotrebe tretiranog, prethodno kontaminiranog sedimenta, a koji predstavljaju svojevrsnu inicijativu „nauke za politike“ i vodi promenama u zakovodavstvu.

Kroz zaključke konferencije, akcentirana je potreba sprovođenja javnih politika na nivou grada koji za osnovu imaju povezivanje sektora otpadnih voda i otpada, posebno kada su u pitanju farmaceutski proizvodi koji se više ne koriste. Za uklanjanje farmaceutika iz gradskih otpadnih voda su potrebna velika ulaganja, stoga je neophodna primena svih dostupnih preventivnih „instrumenata“.

Mogućnost uspostavljanja sistema primarne separacije komunalnog otpada i njegova reciklaža, kao pozitivan primer, prikazana je na model opštini Arilje a najavljeni su projekti separacije i kompostiranja zelenog otpada u gradovima/opštinama 5 regiona (Subotica, Srem-Mačva, Pančevo, Duboko i Pirot).

Program ovogodišnje konferencije „Otpadne vode, komunalni čvrsti otpad i opasan otpad“ bio je refleksija većeg broja aktivnosti koje se sprovode u ovim oblastima u odnosu na prethodne godine i za koje se i učesnici i organizatori nadaju da će imati kontinuitet u budućnosti a da će ova konferencija biti prilika da se znanje i stručnost razmenjuje i nadograđuje.

Pogledaj izveštaj

Skup o značaju upravljanja otpadnim vodama i otpadom

14.06.2022. u 10:58h
Izvor: Subotica.com