UDRUŽENJE ZA TEHNOLOGIJU VODE I SANITARNO INŽENJERSTVO
UDRUŽENJE VODOVODA I KANALIZACIJE SRBIJE

u saradnji sa
PRIVREDNOM KOMOROM SRBIJE
GRADOM KRAGUJEVAC
i
JKP VODOVOD I KANALIZACIJA KRAGUJEVAC

Okrugli sto

03 – 05. april 2024. godine, KRAGUJEVAC – Hotel „Šumarice“

KONFERENCIJA OTPADNE VODE, KOMUNALNI ČVRSTI OTPAD I OPASAN OTPAD

Konferencija je namenjena okupljanju i povezivanju operatera, projektanata i konsultanata sa jedne strane sa
naučnim istraživačima, proizvođačima i distributerima opreme sa druge strane. Pružiće prostor za ideje i
razmenu mišljenja i praktičnih iskustava.

Obaveštenje

Obaveštavamo učesnike Konferencije da se nisu stekli uslovi za održavanje okruglog stola predviđenog za četvrtak 04. aprila 15.45 – 17.15, sekcije ,,Opasan otpad“ na temu iskopavanja litijuma i bora u Jadru.
Izvinjavamo se zbog otkazivanja svim učesnicima konferencije i uvodničarima planiranog okruglog stola profesoru dr Aleksandru Jovoviću i naučnoj savetnici dr Dragani Đorđević.

Okrugli sto
UPRAVLJANJE KOMUNALNIM OTPADNIM VODAMA U RS: STANJE I HITNE MERE

sreda, 03. april 2024. 16.45 - 18.15h

Panelisti
 • Da li nam je poznat podatak da od 50 do sada izgrađenih postrojenja za
  tretman komunalnih otpadnih voda u Republici Srbiji oko 1/3 nije u
  funkciji, a da su nedostaci u tehnološkim procesima i funkcionisanju
  opreme ustanovljeni kod 27 postrojenja?
 • Zabrinjava li nas činjenica da je za 14 godina ukupan negativni bilans
  svih JKP preko pet milijardi dinara ili oko preko pedeset miliona evra?
 • Znamo li da je prosečna cena sakupljanja, odvođenja i prečišćavanja
  otpadne vode u Republici Srbiji za 3-4 puta a minimalna cena i do 25
  puta niža od najniže cene u zemljama Evropske unije?
 • Da li smo upoznati sa programom i novousvojenim propisom koji se
  odnosi na rukovanje i upravljanje muljem sa postrojenja?
 • Da li je moguće da nismo upoznati sa zakonskim obavezama privrednih
  korisnika kanalizacionog sistema?
 • Koliko nam je poznat podatak da se u samo jednu školsku godinu upiše
  oko 90 000 učenika profila obrazovanja pogodnih za rad u Javnim
  komunalnim preduzećima i postrojenjima za prečišćavanje otpadnih
  voda?
 • Da li smo u potpunosti svesni da odvođenje i prečišćavanje otpadnih
  voda predstavlja civilizacijsku tekovinu sa višestrukim koristima za celo
  društvo?
 • Koliko nam je poznato u kojoj meri nismo zaštitili vodotoke usled
  neoptimizovanog rada postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda?

Na osnovu do sada prikupljenih podataka, stanje u oblasti upravljanja komunalnim otpadnim vodama je alarmantno u smislu potrebe za sprovođenjem hitnih mera koje će ovu oblast unaprediti. Stoga će ova i brojna druga pitanja iz oblasti upravljanja komunalnim otpadnim vodama u RS biti predmet diskusije i razmene informacija i mišljenja u okviru okruglog stola.
Imajući u vidu da je Vlada Republike Srbije donela odluke o realizaciji i potpisala određen broj ugovora o projektovanju i izgradnji više stotina postrojenja za prečišćavanje komunalnih otpadnih voda i više hiljada kilometara kanalizacione mreže i da se aktivnosti već sprovode kao i da će biće aktuelne u skorijem budućem periodu, pravovremeno uspostavljanje adekvatnog sistema upravljanja komunalnim otpadnim vodama sa definisanim odgovornostima kojima će se sprečiti sadašnje stanje je sada.

UVODNA PREZENTACIJA: prof. dr Milena Bečelić-Tomin

STRUČNA EKSKURZIJA, 05. april 2024 – PLAN PUTA

Poseta:
Milanović tretman voda d.o.o.
Aleja Milanović bb, 34325 Lužnice
Kragujevac
Petak, 5. april  2024.
10:45 – 11:00Okupljanje učesnika ispred hotela „Šumarice“
11:00Polazak
11:30Skup kod postrojenja za pripremu pijaće vode u MIND PARK-u
12:00Obilazak postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda –
PPOV Obrež u okviru projekta „Čista Srbija“
12:30Posluženje u holu upravne zgrade
13:00Povratak do hotela

Tematske oblasti

OTPADNE VODE

OTPADNE VODE

KOMUNALNI ČVRSTI OTPAD

KOMUNALNI ČVRSTI OTPAD

OPASAN OTPAD

OPASAN OTPAD