naslovna 5 6 2018 - UTVSI

Časopis 5-6-2018

Uvod / Sadržaj (Pdf)

UNAPREĐENJE NADZORA NAD VODOSNABDEVANJEM, SANITACIJOM I HIGIJENOM U OBJEKTIMA OD VEĆEG HIGIJENSKO EPIDEMIOLOŠKOG ZNAČAJA
IMPROVEMENT OF CONTROL OVER WATER SUPPLY, SANITATION AND HYGIENE IN OBJECTS OF HIGHER HYGIENIC EPIDEMIOLOGICAL SIGNIFICANCE

 • Katarina R. SPASOVIĆ, Dragana D. JOVANOVIĆ

PRIMENA METODA ZA OCENU RANJIVOSTI PODZEMNIH VODA U ZAŠTITI VODNIH RESURSA SEVERNOG DELA OZRENA I DEVICE APPLICATION OF GROUNDWATER VULNERABILITY ASSESSMENT METHODS IN THE PROTECTION OF WATER RESOURCES OF NORTHERN PARTS OF OZREN AND DEVICA MOUNTAINS

 • Saša STOJADINOVIĆ, Vladimir ŽIVANOVIĆ, Veselin DRAGIŠIĆ

SIMULACIJA ADAMOVOG KOEFICIJENTA SA REALNIM PODACIMA U INDUSTRIJSKOJ ZONI NOVOG SADA
SIMULATION OF ADAM COEFFICIENT WITH REAL DATA ON INDUSTRIAL ZONE OF NOVI SAD

 • Miljan ŠUNJEVIĆ, Sonja DMITRAŠINOVIĆ, Boris OBROVSKI, Maja
  SREMAČKI, Maja PETROVIĆ, Mirjana VOJINOVIĆ MILORADOV

UTICAJ PH VREDNOSTI I VODENOG MATRIKSA NA UV/H2O2 OKSIDATIVNU DEGRADACIJU 1,2,3-TRIHLORBENZENA
IMPACT OF PH AND WATER MATRIX ON THE UV/H2O2 OXIDATIVE DEGRADATION OF 1,2,3-TRICHLOROBENZENE

 • Jelena MOLNAR JAZIĆ, Tajana ĐURKIĆ, Marijana KRAGULJ ISAKOVSKI,
  Malcolm WATSON, Snežana MALETIĆ, Aleksandra TUBIĆ,
  Jasmina AGBABA

ZDRAVSTVENA ISPRAVNOST FLAŠIRANE VODE SA ASPEKTA KVALITETA VODE I AMBALAŽE
THE INFLUENCE OF WATER AND PACKAGING QUALITY ON BOTTLED WATER HEALTH SAFETY

 • Ivana S. TRAJKOVIĆ, Milka M. VIDOVIĆ, Milica SENTIĆ,
  Slađana POPOVIĆ, Jovana PERENDIJA

ETALONIRANJE MERNE NEODREĐENOSTI RAVNIH EM SENZORA

 • Damjan IVETIĆ, Dušan PRODANOVIĆ, Luka STOJADINOVIĆ