Časopis 4-2010

Časopis 4-2010

Uvod / Sadržaj (Pdf)

KVALITET VODE U VODOVODIMA
QUALITY OF WATER IN WATER SUPPLY SYSTEMS

  • Miloje Milojević

OPŠTE O KLIMATSKIM PROMENAMA UZ POSEBAN OSVRT NA UTICAJ NA REŽIM PROTOKA U REKAMA U SRBIJI
GENERAL ON CLIMATE CHANGE WITH A SPECIAL REVIEW OF THE EFFECTS
OF FLOW REGIME IN RIVERS IN SERBIA

  • Dejan Dimkić, Jovan Despotović

Va­li­da­cija po­da­ta­ka hi­dro­teh­ni­čkih pro­ce­sa
Va­li­da­tion of Hydro-En­vi­ron­men­tal data

  • Nemanja Bra­ni­sav­lje­vić, Dušan Pro­da­no­vić, Zoran Kapelan

Mo­de­li­ran­je li­nij­skog, ra­van­skog i pro­stor­nog te­čen­ja kod plav­ljen­ja ur­ba­nih sre­di­na – 1D, 2Dand 3D mo­del­ling of ur­ban flo­o­ding

  • Slobodan ĐORĐEVIĆ, Albert CHEN, Barry EVANS, Istvan GALAMBOS, Jorge LEANDRO, Dragan A. SAVIĆ