Časopis 3-4-2021

Uvod / Sadržaj (Pdf)

PRISUSTVO TEKSTILNIH MIKROPLASTIČNIH VLAKANA U OTPADNIM VODAMA I NJIHOV UTICAJ NA ŽIVOTNU SREDINU
THE PRESENCE OF TEXTILE MICROPLASTIC FIBERS IN THE WASTEWATER
AND THEIR IMPACT ON THE ENVIRONMENTVREDNOVANJE VODE U SRBIJI – STANJE I PERSPEKTIVE

  • VASILJEVIĆ SANJA, VUJIĆ MAJA, MOLNAR JAZIĆ JELENA, AGBABA JASMINA, WATSON MALCOLM, TUBIĆ ALEKSANDRA

UKLANJANJE LINURONA IZ VODE KORIŠĆENJEM AKTIVNOG UGLJA (NORIT SA2)
REMOVAL OF LINURON FROM WATER USING ACTIVATED CARBON (NORIT SA2)

  • ALI HGEIG, MLADENKA NOVAKOVIĆ, MAJA SREMAČKI, MAJA PETROVIĆ, IVANA MIHAJLOVIĆ

PROCENA EKOLOŠKOG STATUSA REKE SOKOBANJSKE MORAVICE NA OSNOVU
BIOLOŠKIH ELEMENATA KVALITETA

  • SLOBODAN ZLATKOVIĆ, VUKAŠIN ĐURKOVIĆ

HIDROLOŠKI MONITORING I OSNOVNE MORFOMETRIJSKE OSOBINE REKE
SOKOBANJSKE MORAVICE

  • SLOBODAN ZLATKOVIĆ, VUKAŠIN ĐURKOVIĆ

IZAZOVI I REŠENJA U PREČIŠĆAVANJU KOMUNALNIH OTPADNIH VODA

  • VLADIMIR PAVIĆEVIĆ, NEBOJŠA VELJKOVIĆ, DRAGAN POVRENOVIĆ

ODREĐIVANJE TEŠKIH METALA U VODAMA ATOMSKOM APSORPCIONOM SPEKTROMETRIJOM

  • BILJANA R. ĐORĐEVIĆ

OBLIKOVANJE USLUGA SNABDEVANJA VODOM U BUDUĆNOSTI … MOTO JE MOG
PREDSEDAVANJA
SHAPING OUR WATER SERVICES’ FUTURE … IS THE MOTTO FOR MY PRESIDENCY

  • CLAUDIA CASTELL-EXNER