Časopis 1-2-2021

Časopis 2-2023

MOGUĆNOST PRIMENE MAKROPOROZNIH KOPOLIMERA NA BAZI GLICIDILMETAKRILATA U SISTEMIMA ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA
POSSIBILITY OF USING GLYCIDYL METHACRYLATE-BASED MACROPOROUS
COPOLYMERS IN WASTEWATER TREATMENT SYSTEM

 • LJILJANA SURUČIĆ, ZVJEZDANA SANDIĆ, ALJOŠA STANKOVIĆ,
  GORAN JANJIĆ, TAMARA TADIĆ, BOJANA MARKOVIĆ, ANTONIJE
  ONJIA, ALEKSANDRA NASTASOVIĆ

UTICAJ PRIMENE POVRATNOG MULJA NAKON KOAGULACIJE / FLOKULACIJE SA TALOŽENJEM NA EFIKASNOST BISTRENJA VODE
APPLICATION OF RETURN SLUDGE AFTER COAGULATION/FLOCCULATION WITH SEDIMENTATION ON THE EFFICIENCY OF WATER CLARIFICATION

 • MILOŠ DUBOVINA, JASMINA NIKIĆ, TAJANA SIMETIĆ, ĐORĐE PEJIN,
  SLAVEN TENODI, JASMINA AGBABA, BOŽO DALMACIJA

JP VODOVOD I KANALIZACIJA PIROT
PU WATERWORKS AND SEWERAGE PIROT

 • DRAGANA BJELETIĆ ANTIĆ

VODOVODI U SRBIJI 2021. GODINE
POKAZATELJI USPEŠNOSTI PREDUZEĆA KOJA SE BAVE SNABDEVANJEM VODOM I KANALISANJEM NASELJA U 2021. GODINI – STANJE PO GRUPAMA PREDUZEĆA
PUC WATER AND SEWERAGE IN SERBIA 2021. PERFORMANCE INDICATORS OF COMPANIES DEALING WITH WATER SUPPLY AND SEWERAGE IN 2021 – A SITUATION BY GROUP OF COMPANIES

 • NINOSLAV PETROVIĆ, PREDRAG BOGDANOVIĆ

ODLAGANJE PADA ADSORPCIONOG KAPACITETA GRANULISANOG AKTIVNOG UGLJA ZA BIONERAZGRADIVA PFAS JEDINJENJA
POSTPONEMENT OF THE DROP IN ADSORPTION CAPACITY OF GRANULATED ACTIVATED CARBON FOR NON-BIODEGRADABILE PFAS COMPOUNDS

 • ALEKSANDAR TANASKOVIĆ, MIRJANA NINKOVIĆ-NIKOLIĆ, IVANA
  RISTANOVIĆ-PONJAVIĆ