Časopis 2-2012

Časopis 2-2012

Uvod / Sadržaj (Pdf)

POSTUPAK ANALIZE PRITISAKA I PROCENE ANTROPOGENIH UTICAJA NA VODNE RESURSE
ANALYSIS OF PRESSURES AND ASSESSMENT OF ANTHROPOGENIC IMPACTS ON WATER RESOURCES

  • Božidar Sto­ja­no­vić, Miodrag Mi­lo­va­no­vić, Dragana Nin­ko­vić .

MERENJE PROTOKA U BEOGRADSKOM KANALIZACIONOM SISTEMU
FLOW MEASUREMENT IN BELGRADE SEWERAGE SYSTEM

  • Miodrag Po­po­vić.

KVALITET VODE ZA PI­ĆE CENTRALNIH VODOVODA U REPUBLICI SRPSKOJ
DRINKING WATER QUALITY PUBLIC WATER SUPPLY IN THE REPUBLIC OF SRPSKA

  • Dušanka Da­no­je­vić, Dragana Sto­ji­sav­lje­vić, Slobodan Sta­nić, Vanja Ke­vić

KARAKTERIZACIJA PRIRODNIH ORGANSKIH MATERIJA U PODZEMNOJ VODI NA ODABRANIM LOKALITETIMA U VOJVODINI
CHARACTERIZATION OF NATURAL ORGANIC MATTER IN THE GROUNDWATER AT SELECTED SITES IN VOJVODINA

  • Jasmina Agbaba, Božo Dalmacija, Jelena Molnar, Dejan Krčmar, Aleksandra Tubić, Malcolm Watson..

Iz­bor cev­nog ma­te­ri­jala – upo­red­na fi­nan­sij­ska ana­li­za ce­vo­vo­da sa raz­li­či­tim tro­ško­vi­ma po­čet­ne in­ve­sti­cije, raz­li­či­tima ve­ko­vi­ma tra­jan­ja i istim tro­ško­vi­ma ek­splo­a­ta­cije
Se­lec­ti­on of pi­pe ma­te­ri­als – acom­pa­ra­tive fi­nan­ci­alanal­ysis of pi­pe­li­neswithdif­ferent ini­ti­al in­ve­stmentco­sts, dif­fe­rent ope­ra­ti­on li­fe and sa­me ope­ra­ting…

  • Dušan Ko­stić, Marko Ive­tić, Ivan Far, Milan Ive­tić.

ASORPCIJA TE­ŠKIH METALA IZ VODE VLAKNIMA PRIRODNE VUNE
HEAVY METALS SORPTION WATER FROM FIBRE NATURAL

  • Ljiljana Ba­bin­cev