naslovna 1 2018 - UTVSI

Časopis 1-2018

Uvod / Sadržaj (Pdf)

PERSPEKTIVA PRIMENE EVROPSKE DIREKTIVE O PREČIŠĆAVANJU KOMUNALNIH OTPADNIH VODA U SRBIJI
PERSPECTIVE ON IMPLEMENTATION OF THE EU URBAN WASTE WATER TREATMENT DIRECTIVE IN SERBIA

 • Nebojša VELJKOVIĆ, Zorana PETROVIĆ, Aleksandar ŠOTIĆ,
  Violeta CIBULIĆ

ISPITIVANJE SORPCIONE KINETIKE HLOROVANIH FENOLA NA ALUVIJALNOM NANOSU REKE DUNAV
INVESTIGATION OF CHLORINATED PHENOLS SORPTION KINETIKS ON THE ALLUVIAL SEDIMENT OF THE DANUBE RIVER

 • Tamara APOSTOLOVIĆ, Jelena TRIČKOVIĆ, Marijana KRAGULJ
  ISAKOVSKI, Aleksandra TUBIĆ, Božo DALMACIJA, Jasmina AGBABA

MIKROBNE GORIVNE ĆELIJE: ODRŽIVA TEHNOLOGIJA ZA PROIZVODNJU ENERGIJE I PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA
MICROBIAL FUEL CELL: SUSTAINABLE TECHNOLOGY FOR SIMULTANEOUS ENERGY PRODUCTION AND WASTEWATER TREATMENT

 • Miroslava M. VARNIČIĆ, Milica N. SENTIĆ, Mina Z. POPOVIĆ,
  Jovana M. PERENDIJA, Milka M. VIDOVIĆ

ANALIZA I ASPEKTI PRIMENE BIOSORBENATA ZA UKLANJANJE JONA OLOVA IZ VODE
ANALYSIS AND ASPECTS OF THE APPLICATION OF BIOSORBENTS FOR REMOVING IONS OF LEAD FROM WATER

 • Ljiljana M. BABINCEV

HIDROGEOHEMIJSKA ISTRAŽIVANJA U JUGOISTOČNOM BANATU NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE
HYDROGEOCHEMICAL INVESTIGATION OF SOUTH-EASTERN BANAT, A PART OF REPUBLIC OF SERBIA

 • Saša ROGAN, Milica SENTIĆ, Milka VIDOVIĆ, Gordana TANASIJEVIĆ,
  Ivana CAREVIĆ